Privacybeleid versie mei 2018 Cesartherapie Janssen

Privacy Statement versie 2 mei 2018

 

Cesartherapie Janssen, gevestigd aan:

 • Zandhovenstraat 2 4826 GR BREDA
 • Joosstraat 82 4827 LN BREDA
 • Zuringveld 37 4847 KS TETERINGEN,

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
https://www.cesaroefentherapie.net
+31765879960
+31616044475

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Cesartherapie Janssen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Cesartherapie Janssen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Ras
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cesaroefentherapie.net, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Biometrische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Cesartherapie Janssen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Cesartherapie Janssen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Cesartherapie Janssen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming.
Cesartherapie Janssen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cesartherapie Janssen) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cesartherapie Janssen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens                                   7 jaar
Personalia                                                 7 jaar
Adres                                                          7 jaar
Enzovoort                                                 7 jaar

 

 1. De gegevensverwerking en het bewaren van je gegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
  Cesartherapie Janssen is verplicht tot het bijhouden van een medisch dossier, de zogenaamde dossierplicht. Dit is een wettelijke verplichting die Cesartherapie Janssen daarmee het recht geeft om persoonsgegevens te verwerken.

Volgens de dossierplicht dient Cesartherapie Janssen:

 1. a) Alleen gegevens te registreren en uit te wisselen die noodzakelijk zijn voor de behandeling
 2. b) Het dossier up-to-date te houden
 3. c) Het dossier invullen conform de geldende (oefentherapeutische-) richtlijnen.
 4. d) Te voldoen aan de plicht tot “logging” (alle raadplegingen en aanmeldingen in een uitwisselingssysteem moeten geregistreerd worden)

 

 1. De gegevensverwerking en het bewaren van je gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is een behandelingsovereenkomst een overeenkomst waarbij de zorgverlener zich tegenover de patiënt verbindt tot het verrichten van geneeskundige handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt. Voor het aangaan van die behandelovereenkomst licht Cesartherapie Janssen de patiënt op duidelijke wijze, en desgevraagd schriftelijk in over onderstaande onderwerpen:

 

 1. a) De aard en het doel van de behandeling: wat houdt de behandeling precies in? Wat denkt de zorgverlener ermee te bereiken?
 2. b) De risico’s en de gevolgen van de behandeling: welke complicaties of bijwerkingen kunnen optreden?
 3. c) Eventuele andere behandelingsmogelijkheden: wat zijn daarvan de voor- en nadelen?
 4. d) De vooruitzichten voor de gezondheidstoestand van de cliënt: wat staat hem te wachten.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.
Cesartherapie Janssen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cesartherapie Janssen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Cesartherapie Janssen jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Zie bijlage voor instanties en bedrijven waarmee gegevens worden uitgewisseld. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Cesartherapie Janssen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cesartherapie Janssen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cesaroefentherapie.net.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Cesartherapie Janssen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Cesartherapie Janssen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cesaroefentherapie.net

 

Bijlage instanties

Organisatie persoongeg. betalingsgeg. medische geg. reden welke
Willemsen & Chabot Ja Ja Nee Administratie t.b.v. boekhouding (wet. verplichting)
Fairware Ja Ja Nee Levering en onderhoud software
Qualizorg Ja Nee Gedeeltelijk* Uitzetten tevredenheid enquête (contract. verplicht.) *behandelingen en reden stoppen
Zorgmail Ja Nee Ja Beveiligd verzenden verslagen (contract. Als wet.)
Nivel zorgregistratie Nee Nee Ja Verzameling i.v.m. wetenschap
RB-media Ja Nee Nee Hosting website, gegevens contact formulier
Vive Oefentherapie Ja Nee Ja Waarneming
Raffel internet hosting Ja Ja* Nee E mail hosting *bij verzenden herinnering
Scala Solutions Ja Ja Ja Hosting softwareprogramma
Zorgverzekeraars Ja Ja Ja* Contractuele verplichting * bij controle en audits
Andere Zorgverleners Ja Nee Ja Informatieplicht n.a.v. behandeling

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16 mei 2013.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Cesartherapie Janssen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Cesartherapie Janssen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Cesartherapie Janssen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Cesartherapie Janssen, Zandhovenstraat 2, 4826R BREDA, 076-5879960, info@cesaroefentherapie.net

 

Openingstijden

Maandag: 09.00-18.00 
Dinsdag: 09.00-18.00 
Woensdag: 09.00-18.00 
Donderdag: 09.00-18.00 
Vrijdag (Teteringen): 09.00-18:00 

Contact

Cesartherapie Janssen
Zuringveld 37 4847 KS Teteringen

tel:0616044475

info@cesaroefentherapie.net

Boek snel een afspraak

06-16044476
06-16044475

Boek snel een afspraak

Contact

Cesartherapie Janssen
Zuringveld 37 4847 KS Teteringen
tel:0616044475
info@cesaroefentherapie.net

Openingstijden

Maandag: 09.00-18.00 Gesloten, wel telefonisch bereikbaar
Dinsdag: 09.00-18.00 Gesloten
Woensdag: 09.00-18.00 Gesloten
Donderdag: 09.00-18.00 
Vrijdag : 09.00-18.00