Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Cesartherapie Janssen Praktijk voor Oefentherapie Cesar en Kinderoefentherapie.

De oefentherapeut hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1 Algemeen
1.1 In deze voorwaarden wordt onder “de Oefentherapeut” verstaan mevrouw Ingrid Janssen gevestigd te Breda, Zandhovenstraat 2. De Oefentherapeut is lid van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar/Mensendieck (VvOCM) en werkzaam conform de vigerende ethische code van de VvOCM. 1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de Oefentherapeut opdracht geeft tot behandeling. 1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger. 1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de Oefentherapeut. 1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de Oefentherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt. 1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de Oefentherapeut en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing. 1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen de Oefentherapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de Oefentherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling. 2.2 De Oefentherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming
3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan de Oefentherapeut. 3.2 De Oefentherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd. 3.3 De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de Oefentherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De Oefentherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de Oefentherapeut. 3.4 In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de Oefentherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

4 Informatie
De cliënt dient de Oefentherapeut op de hoogte te brengen en te houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering
5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast. 5.2 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6 Betaling
6.1 De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van de Oefentherapeut zorg voor volledige betaling binnen twee weken na dagtekening op de betrokken rekening van de Oefentherapeut onder vermelding van het factuurnummer. 6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur. 6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen. 6.4 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De Oefentherapeut is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De Oefentherapeut is dan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt. 6.5 Bij betalingsachterstand is de Oefentherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot Oefentherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet. 6.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de Oefentherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de Oefentherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting. 6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de Oefentherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7 Annulering
7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren bij de Oefentherapeut af te zeggen. 7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de Oefentherapeut het tarief van de behandeling gedeeltelijk in rekening brengen. 7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch, schriftelijk dan wel per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door de Oefentherapeut geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens schriftelijk of e-mailbericht door de Oefentherapeut wordt ontvangen.

8 Aansprakelijkheid
Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de oefentherapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de Oefentherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De Oefentherapeut is echter niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting tegen de Oefentherapeut.

9 Klachten
9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de Oefentherapeut, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de Oefentherapeut. De Oefentherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen. 9.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de VvOCM. Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen de Oefentherapeut en de cliënt. 9.3 Mocht de bemiddeling door de VvOCM niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerste lijn (http://www.paramedisch.org/).

10 Nietigheid
In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. 11 Toepasselijk recht Op de tussen de Oefentherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijziging
12.1 De Oefentherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. 12.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Openingstijden

Maandag: 09.00-18.00 
Dinsdag: 09.00-18.00 
Woensdag: 09.00-18.00 
Donderdag: 09.00-18.00 
Vrijdag (Teteringen): 09.00-18:00 

Contact

Cesartherapie Janssen
Zuringveld 37 4847 KS Teteringen

tel:0616044475

info@cesaroefentherapie.net

Boek snel een afspraak

06-16044476
06-16044475

Boek snel een afspraak

Contact

Cesartherapie Janssen
Zuringveld 37 4847 KS Teteringen
tel:0616044475
info@cesaroefentherapie.net

Openingstijden

Maandag: 09.00-18.00 Gesloten, wel telefonisch bereikbaar
Dinsdag: 09.00-18.00 Gesloten
Woensdag: 09.00-18.00 Gesloten
Donderdag: 09.00-18.00 
Vrijdag : 09.00-18.00